About Us

KEY WORDS

Physical model, electromagnetic field, internal heat source, dielectric properties.

ABSTRACT

Physical model of electromagnetic field interaction with a food product of an arbitrary form placed into a cavity super-high frequency chamber is substantiated. Physically correct equations for engineering analysis of electromagnetic field strength and density of the internal heat sources during microwave treatment of food products of an arbitrary form are received.

CITATION INFORMATION

Acta Mechanica Slovaca. Volume 17, Issue 4, Pages 78 – 83, ISSN 1335-2393

DOWNLOAD

  Substantiation of a Physical Model of Electromagnetic Field Interaction with a Food Product of an Arbitrary Form

REFERENCES

[1] Pat. 45999 Ukraina, МPK А23L 1/01. Sposib prigotuvannya pasti z pryano-aromatischnih ovochiv / Chеrеvkо О. І., Efremov U. І., Mihaylov V. М., Mihaylova S. В., Volohin V. P., Golub R. V.; zayavnik i patentovlasnik HDUHT. - № u200903539; zayavl. 13.04.2009; оpubl. 10.12.2009, Bul. № 23.

[2] Pat. 58158 Ukraina, МPК А23L 1/01. Sposib prigotuvannya porohkopodibnogo napivfabrikatu nа osnovi pryanih ovoschiv / Chеrеvkо О. І., Efremov U. І., Mihaylov V. М., Mihaylova S. В., Коstrоvа К. V.; zayavnik i patentovlasnik HDUHT. - № u201008082; zayavl. 29.06.2010; opubl. 11.04.2011, Bulл. № 7.
[3] Rоgоv I.А. Elеktrofizisheskie metodi obrabotki pischevih produktov. - M.: Аgropromizdat, 1988. - 272 p.
[4] Kalinin L. G. Primenenie metoda regulyarnogo regima dlya opredeleniya elektro- i teplofizicheskih harakteristik dispersnih sistem / Naukovi praci ONAHT. – Odesa: 2010. – № 37. – s. 170-173.
[5] Potapov V.O., Curkan М.М. Doslidgennya umov rivnomirnogo nagrivannya harchovoi sirovini u funkzionaknii mistkosti NVH-suharki.
[6] Pogogih N. I., Curkan N. M., Gricenko O. Ya. Opredelenie napryagennosti SVH-polya po temperature nagreva modelnogo tela / Naukovi prazi ONAHT. Odesa,2011, №39, Т2. S. 22-25.
[7] Netuhil A. V. Visokochastotniy nagrev dielektrikov I poluprovodnikov / А.V. Netuhil Idr. – М. – L.: Gosenergoizdat, 1956. 480 s.
[8] Сivuhin D.V. Obschiy kurs fiziki. - Izd. 4-е, stеrеоtipnoе. - М.: Fizmatlit; Izd-vо МFТI, 2004. - T. III. Elektrishеstvo. - 656 p.
[9] Mihaylov V. M. Dielektrichni haracteristiki sumihei z pryanih ovochiv / V. М. Mihaylov, V. О. Potapov, Ya. І. Efremov, S. V. Mihaylova // Obladnannya ta tehnologii harchovih virobniztv : temat. zb. nauk. pr. – 2012 r. – . 29, t. 2. – S. 260.
[10] Potapov V.О., Mihaylova S.V. Viznaschennya glubini pronicnennya еlеktromagnitnogo polya tа racionalnoi tovhini haru podribnenih pryanih ovoschiv dlya SHF –obrobki [Text] // Suschasni napryamki tehnologii ta mehanizacii procesiv pererobnih i harschovih virobnictv. – Kharkiv : (HIMESH), 2012. -V-131. - p.80-87.

Latest Issue

ams 2 2016

Download

Guests Online

We have 12 guests and no members online