About Us

KEY WORDS

Transport complex, container, vibration analysis.

ABSTRACT

Packages for transporting radioactive materials have to meet requirement of normal and accident transport conditions. On the basis of methodology of experimental verification packages for transport of radioactive materials elaborated by authors were realized extensive tests of containers. In the paper is described modal and vibration analysis of transport complex during its transportation.

CITATION INFORMATION

Acta Mechanica Slovaca. Volume 16, Issue 3, Pages 26 – 33, ISSN 1335-2393

DOWNLOAD

  Operational Vibration Analysis of Railway Transport Complex

REFERENCES

[1] Vyhláška č.57/2006, Z.z., ÚJD SR ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov, zo dňa 12.1.2006

[2] Trebuňa, F. a kol.: Výpočtové overenie kontajnera v súlade s vyhláškou ÚJD SR č. 57/2006 Z.z (§ 7). Záverečná správa, SjF TU Košice, 2008
[3] Trebuňa, F. et al.: Metodika experimentálneho overenia stavu prepravného kontajnera na vyhoreté jadrové palivo, Záverečná správa, SjF TU Košice, 2008
[4] Trebuňa, F. et al.: Metodika typových meraní a skúšok vrátane overenia zostatkovej životnosti na transportných kontajneroch, Záverečná správa, SjF TU Košice, 2011
[5] Trebuňa, F. et al.: Overenie zostatkovej životnosti transportného kontajnera, Záverečná správa, SjF TU Košice, 2011
[6] Trebuňa, F. et al.: Typové merania a skúšky transportného kontajnera, Záverečná správa, SjF TU Košice, 2011
[7] Trebuňa, F., Šimčák, F.: Príručka experimentálnej mechaniky, 1. vydanie - Košice: SjF TU, 2007, 1526 s., ISBN 970-80-8073-816-7
[8] Thompson D.: Railway noise and vibration: mechanisms, modelling and means, Elsevier, 2009, ISBN-13: 978-0-08-045147-3
[9] Towers, D. A.: Rail transit noise and vibration, Harris Miller Miller & Hanson Inc., 2008
[10] Žiaran, S.: Znižovanie kmitania a hluku v priemysle, STU Bratislava, 2006
[11] Elesztős, P., Écsi, L.: Parametrical Study of free Vibration and plastic Collapse of a Clamped beam. Acta Mechanica Slovaca, Vol. 14, No. 4, 2010, pp. 58-63, ISSN 1335-2393
[12] Vavro, J., Vavro J. jr., Handrik, M.: Numeric Analysis of the Eigenfrequencies of the Ductile Cast Iron with the Spheroidal Shape of graphite. Acta Mechanica Slovaca, Vol. 14, No. 4, 2010, pp. 64-73, ISSN 1335-2393

Latest Issue

ams 2 2016

Download

Guests Online

We have 19 guests and no members online