About Us

KEY WORDS

Design of Experiments, feed, cutting speed, depth of cut

ABSTRACT

Machining belongs to the basic and permanent manufacturing technology also on the present time, despite there was an idea (theoretical considering) in the publications of many experts in moulding and casting at the turn of the 70th and  80 years, that the machining could be replaced for the most part by accurate methods of casting or moulding. Although the material losses have been reduced in recent years due to approaching of components’ size prepared by moulding or casting to the size desired by technical drawing, it is not possible to achieve the required accuracy of dimensions and shapes. The paper deals with statistical methods application to the evaluation of the maximum height surface roughness profile Rz and mean height surface roughness profile Ra in relation to the feed, cutting speed and depth of cut in longitudinal turning of steel C45. The main part of the paper is to demonstrate the procedure of statistical processing of experimentally obtained data in order to create a prediction model and compare it with the theoretical calculation formulas.

CITATION INFORMATION

Acta Mechanica Slovaca. Volume 16, Issue 4, Pages 22 – 28, ISSN 1335-2393

DOWNLOAD

  Experimental Analysis of the Effect of Cutting Conditions on Microgeometry of the Machined Surface

REFERENCES

[1] Bátora, B.- Vasilko, K. Obrobené povrchy, technologická dedičnosť, funkčnosť. Trenčín: Trenčianska univerzita, 2000, 183 s.

[2] Békés, J.: Inžinierska technológia obrábania kovov. Bratislava: ALFA 1981, 400s.
[3] Békés, J. – Andonov, I.. Analýza a syntéza strojárskych objektov a procesov. Bratislava: ALFA, 1986, 376 s. 1. Vyd.
[4] Beňo, J.: Teória rezania kovov. Košice: Strojnícka fakulta TUKE, 1999, 255 s.
[5] Buda, J. – Békés, J: Teoretické základy obrábania kovov. Bratislava: ALFA, 1977, 682 s.

[6] Bumbálek, B. – Odvody, V.- Ošťadal, B.: Drsnost povrchu. Praha: SNTL, 1989, 330 s.
[7] Kažimír, I. – Beňo, J.: Teória obrábania. Bratislava: ALFA, 1989, 280 s.
[8] Vasilko, K. Technológie zmeny rozmerov. Prešov: FVT TUKE so sídlom v Prešove, 2004, 315 s.
[9] Vasilko, K.: Tribologické vzťahy medzi nástrojom a obrobkom pri dokončovaní povrchov. Výrobné inžinierstvo, 2003, roč. II, č. 4, s. 9-11.
[10] Vasilko, K.: Deformačné štruktúry pri obrábaní kovovl In: Medzinárodná vedecká konferencia Funkčné povrchy, 27. – 28. Máj 2004, Trenčín: Fakulta špeciálnej techniky, 2004, s.200-208.
[11] Vasilko, K. – Vasilková, D.: Nové geometrické vzťahy medzi rezným nástrojom a obrobkom a ich vplyv na mikrogeometriu. Výrobné inžinierstvo, 2002, roč. I., č. 2-3, s. 29-34, ISSN 1335-7972.
[12] Balara, M. – Broržíková, J.: Zrýchlené skúšky spoľahlivosti elektronických zariadení. In: Výrobné inžinierstvo, Roč. 3, č.2, 2004, s. 75-78. ISSN 1335-7972.
[13] Piteľ, J.: Model of the heated space for heating process control using. In: Matematičeskije metody v technike i technologijach. Voronež:Voronežskaja gosudarstvennaja
technologičeskaja akademija, 2006, p. 141-143. ISBN 5894484316.
[14] Bátora, B.: Význam technologickej dedičnosti obrobených povrchov v spoľahlivosti výrobných strojov a zariadení. Výrobné inžinierstvo, 2004, roč. III, č.1, s.10 – 14, ISSN 1335-7972.
[15] Bátora, B.: Metrológia obrobených povrchov. In: Medzinárodná vedecká konferencia Funkčné povrchy, 27. – 28, máj 2004. Trenčín : Fakulta špeciálnej techniky, 2004, s. 25 - 33.
[16] Bilík, O.: Obrábění II – 1. díl, Fyzikálně mechanické záležitosti procesu obrábění. 2.vydání. Ostrava : FS VŠB – TU Ostrava, 2000.138 s. ISBN 80–7078–228–5.
[17] Blaščík, F., et al. : Technológia tvárnenia, zlievarenstva a zvárania. Bratislava: ALFA, 1988, 832s.

Latest Issue

ams 2 2016

Download

Guests Online

We have 17 guests and no members online