About Us

KEY WORDS

Environmental Noise, Transportation, Noise Wall, Sound Absorption Coefficient, Sound Transmission Loss, Absorber, Sandwich Absorber.

ABSTRACT

In spite of existing European and national legislation aimed at noise abatement, public interest and concern about noise are high. The EU Directive 70/157/EEC [13] for setting and controlling environmental noise is aimed at creating less noisy and more pleasant environment for European residents within “Sustainable Development in Europe”. The authors are presenting a methodology for measuring selected acoustic descriptors (sound absorption coefficient and sound transmission loss) for acoustic materials, which are currently in process of development. Emphasis is put on sandwich structures of absorbers. Verification results of the proposed methodology are presented.

CITATION INFORMATION

Acta Mechanica Slovaca. Volume 15, Issue 3, Pages 22 – 29, ISSN 1335-2393

DOWNLOAD

  Research of Selected Acoustic Descriptors of Two-Layer Sandwich Absorbers

REFERENCES

[1] BADIDA, M. – LUMNITZER, E. – BARTKO, L.: Možnosti znižovania dopravného hluku. Košice: Elfa, 2011. 303 s. ISBN 978-80-8086-181-0.

[2] BADIDA, M. – LUMNITZER, E. - FIĽO, M. - BIĽOVÁ, M.: Deter mination of the uncertainties of noise measurements. In: Annals of the Oradea University: Faculty of management

and technological engineering. Vol. 7, 2008. p. 64-72. ISSN 1583-0691.
[3] BADIDA, M. – LUMNITZER, E. – ROMANOVÁ, M.: The application of recycled materials for products that provide noise reduction in living and working environment. In: Acta Acoustica United with Acoustic. Vol. 92. Stuttgart: Hirzel Verlag, 2006. p. 108. ISSN 1610-1928.
[4] BADIDA, M. – LUMNITZER, E. - BIĽOVÁ, M.: The Usage of Dynamic Visualization by Industrial Noise Source Analysis. In: Journal Acta Mechanica Slovaca, No.1/2009, Vol. 13, SjF
TUKE Košice, pp. 20-25, ISSN 1335-2393
[5] LUMNITZER, E., BADIDA, M. LIPTAI, P.: Využitie recyklantov z autovrakov pri návrhu protihlukových opatrení v lomoch. In: TOP 2010: technika ochrany prostredia, 15-17.jún 2010, Častá – Papiernička, Bratislava. s. 251-256. ISBN 978-80-970438-0-3.
[6] MATEL, F. – OCHOCOVÁ, R. – BADIDA, M. – LUMNITZER, E.: Kompaktné prvky z gumárenského recyklátu vyrobené technológiou mikrovlnného ohrevu. Úrad Priemyselného
Vlastníctva SR, Banská Bystrica, 2003.
[7] NEUBERGOVÁ, K.: Ekologické aspekty dopravy. Praha: ČVUT, 2005. 163 s. ISBN 80-01-003131-4.
[8] STN EN ISO 10534-1: 1996, Akustika. Určovanie koeficienta zvukovej pohltivosti a akustickej impedancie v impedančných trubiciach. Časť 1: Metóda použitia stojatej vlny.
[9] STN EN ISO 10534-2: 1998, Akustika. Určovanie koeficienta zvukovej pohltivosti a akustickej impedancie v impedančných trubiciach. Časť 2: Metóda transformačnej funkcie.
[10] STN EN 1793-1: 1997, Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobné metódy určovania akustických vlastností. Časť 1: Určenie zvukovej pohltivosti.
[11] STN EN 1793-2: 1997, Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobné metódy určovania akustických vlastností. Časť 2: Určenie vzduchovej nepriezvučnosti.
[12] STN EN 1793-3: 1997, Zariadenia na zníženie hluku z cestnej dopravy. Skúšobné metódy určovania akustických vlastností. Časť 3: Normalizované spektrum dopravného hluku.
[13] Smernica Rady EÚ zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel. [online] [cit 2010-11-21]. Dostupné na internete: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31970L0157:sk:NOT
[14] Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Použitie, kvalita a systém hodnotenia protihlukových stien. Účinnosť od: 01-12-11

Latest Issue

ams 2 2016

Download

Guests Online

We have 12 guests and no members online