Volume 18, Issue No.3-4

KEY WORDS

Mining, environmental monitoring, environmental impact, landfill mining

ABSTRACT

This paper deals with the impact of mining on the environment. Coal mining is still among the most widespread and most intense mining activity, which disturbs the landscape around us. For many countries, including the Czech republic, deposits of raw materials play an important role, especially for purposes of producing electricity and thermal energy. Part sof these problem are: the monitoring, environmental impacts assesment of exploration and mining activities and waste disposal mining, which may significantly contribute to the environmental protection
in the future.

CITATION INFORMATION

Acta Mechanica Slovaca. Volume 18, Issue 3-4, Pages 56–63, ISSN 1335-2393

DOWNLOAD

  Environmantal Ipact of Mining

REFERENCES

[1] Dirner V., Gondek H.: Underground waste dumping. Mezinárodní konference „3rd Mining and Environmental protection. Yugoslavia 2001, str.123-128
[2] Dirner V.: Some Aspects of Underground Waste Dumping. The 15th International Conference „Ecology and Baltic Sea Region´s Countries Development“ kronshtadt-Kotka, 2000, pp.195-199
[3] Ministerstvo životního prostředí. Životní prostředí České republiky. 1. vyd. Praha: Academia 1990. Nerostné suroviny a geofaktory s. 87-98 ISNB 80-200-0292-8
[4] Dirner V. (2000): Die legislative Aspekte des Abfalwirtschafts in der Tschechien. Mezinárodní konference „Zneškodňovanie a uskladňovanie odpadov v zemskej kôre a podzemných priestoroch“ F-BERG Košice, HGF Ostrava, HB Prievidza. 10.-12.5.2000 Vyšná Boca. S.124-130.
[5] Dirner V., Smrž V. (1997): Evaluation of prevention in deep mines in the light of modern measuring methods, sborník mezinárodní vědecké konference „MPES ´97“,Balkema Rotterdam (975-978 p.).
[6] Institut regionálních informací: Těžba a ochrana ložisek nerostných surovin [on line]. [cit. 2009-03-24]. Dostupný z WWW: <http://www.iri.cz/vuc/plzen-navrh/zprava/kapitoly/B05,4.htm>
[7] Ministerstvo životního prostředí: Horninové prostředí [online]. [cit. 2009-04-14]. Dostupný z WWW: <http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJKF4L7A4R>
[8] Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Problematika dobývání a ukončování hornické činnosti na dolech a lomech [on line]. [cit. 2009-06-12]. Dostupný z WWW: <http://www.hgf.vsb.cz/kat542/Seminar_3/Index.htm>
[9] Státní Báňská správa: MSp ČR [on line]. [cit. 2009-06-26]. Dostupný z WWW: < http://www.cbusbs.cz/projekty.aspx >
[10] Pech, K. Dirner, V. Bláhová, O.: Ochrana životního prostředí skripta VŠB-TU Ostrava 1997.
[11] Neset, K.: Vlivy poddolování, SNTL Praha 1984.
[12] Matouš, J. Novák, J.: Vlivy poddolování a ekologie hornické krajiny In Sborník referátů z konference Doly a životní prostředí, Havířov 1989.
[13] Dirner, V.: Těžba nerostných surovin a problematika odpadového hospodářství, Sborník referátů z Mezinárodní vědecké konference VŠB-TU Ostrava 1995.

 

Latest Issue

ams 2 2016

Download